top of page

Mikroekonomi ve Makroekonomi nedir?


Mikroekonomi ve makroekonomi, ekonomi biliminin iki ana dalıdır. Bu iki dal, ekonomik olayları farklı açılardan inceleyerek birbirlerini tamamlarlar. Peki mikroekonomi ve makroekonomi arasındaki farklar nelerdir?


Mikroekonomi, ekonominin küçük birimleri olan bireyler, firmalar ve piyasaların davranışlarını, kararlarını ve etkileşimlerini inceler. Mikroekonomi, tüketici ve üretici davranışlarını, talep ve arz ilişkilerini, fiyat mekanizmasını, piyasa yapısını, gelir dağılımını ve hükümet müdahalelerini analiz eder. Mikroekonomi, bireysel karar birimlerinin fayda veya kar maksimizasyonu yaptığını varsayar.


Makroekonomi ise ekonominin bütününü ilgilendiren toplam büyüklükleri inceler. Makroekonomi, milli gelir, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), toplam istihdam, işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme, para ve maliye politikası, dış ticaret ve döviz kuru gibi konuları ele alır. Makroekonomi, ekonominin genel dengesini ve performansını değerlendirir.


Mikroekonomi ve makroekonomi arasındaki temel fark, analiz düzeyidir. Mikroekonomi bireysel birimleri incelerken, makroekonomi toplam büyüklükleri inceler. Bu iki dal arasında bir bağlantı da vardır. Çünkü bireysel kararların toplam sonucu makro değişkenleri etkiler. Örneğin, tüketicilerin harcama kararları milli geliri ve GSYİH'yi belirler. Benzer şekilde, makro değişkenler de bireysel kararları etkiler. Örneğin, faiz oranları yatırım kararlarını etkiler.


Mikroekonomi ve makroekonomi, ekonominin farklı yönlerini aydınlatmak için kullanılan iki yaklaşımdır. Bu iki dalın birlikte çalışması ekonomik sorunlara daha iyi çözümler bulmayı sağlar.

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page